เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

  • 2 ถนนมหิดลต. ป่าแดด อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50100 ชั้น 4
จุดเด่น