เกี่ยวกับเรา

แนวคิดการบริหารธุรกิจ

     สร้างธุรกิจที่มีคุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติ ภายใต้แนวคิด“เรียนรู้ผ่านการเล่น”และความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัว (FEC)

โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ ทั้งองค์กร คู่ค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าและสังคม บนหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร

นายสรวิศ ปัญจมณีโชติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางหทัยรัตน์ ปัญจมณีโชติ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวโสภา ระหงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ

นายกิติศักดิ์ ธรรมสะอาด

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิตภัณฑ์

นายภูวนาถ บางพาน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ